Cog Icon signifying link to Admin page

Strathnairn Heritage Association

Strathnairn Heritage Association

Welcome to Strathnairn

Welcome to Strathnairn and our Scottish Highland heritage. Strathnairn is located between the world - renowned Loch Ness (of monster fame) to the west and the expansive wilds of the Monadhliath Mountains to the east. To the south is Dunmaglass, home of the mighty and ancient Clan MacGillivray. To the north is Daviot, which is only a short distance from Culloden Moor - site of the infamous and bloody battle of 1746.

If your surname is MacKintosh, Shaw, MacGillivray, MacBain, MacPhail (or any variation in the spelling of these) then your origins may well be right here in Strathnairn!

Comann Dualchais Srath Narunn

Fàilte gu Srath Narunn

Fàilte gu Srath Narunn agus ar dualchas. 'San eadar Loch Nis (dachaidh ainmeil na uilebheist mhòir), anns an àird an iar, agus fàsach nam Monadh Liath anns an àird an ear a tha Srath Narunn. Anns an àird a deas tha Dùn MaghGlas, dùthaich Chlann MacGhille Bhràth daoine cumhachdal agus gaisgeil. Anns an àird a tuath tha Deimhidh, faisg air Blàr Chuil Lodair, far an do thachair an cath uabhasach fuilteach anns a 'bhliadhna 1746.

Ma 'se Mac An Toisich, Seadh, MacGhille Bhràth, Mac a'Bheathain neo MacPhail a tha annad, is dòcha gur ann à Shrath Naruinn a tha do shinnsearan!

^